Familie:    Buddlejaceae

  • 1=BG Berlin
  • D
  • 6=BG Frankfurt/M.
  • 6=BG Frankfurt/M.