Familie:    Taccaceae

  • CH-Basel
  • 6=BG Frankfurt/M.
  • 6=BG Frankfurt/M.
  • CH-Basel