Familie:    Rubiaceae

 • %=Handelsware
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • %=Handelsware
 • .
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • .
 • Mallorca, 6=BG Frankfurt/M.
 • 78=BG Freiburg/Breisgau
 • 1=BG Berlin (TR:Rize)
 • .
 • D
 • 1=BG Berlin (D:Schl.-Holst.)
 • CH-Basel
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • %=Handelsware
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • .
 • D
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • CH-Basel
 • CH-Basel (Peru)
 • .
 • %=Handelsware
 • %=Handelsware
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin (GR:Ossa)
 • Mallorca
 • Mallorca
 • Mallorca
 • Mallorca
 • Ries
 • 1=BG Berlin (GR:Karditsa)
 • .
 • D
 • 1=BG Berlin
 • .
 • .
 • D
 • Mallorca Lluch
 • .
 • Ries
 • 1=BG Berlin (GR:Mak.Pieria)
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin (I:Gress.Jean)
 • .
 • D
 • .
 • Mallorca
 • 1=BG Berlin (D:Schl.-Holst.)
 • .
 • D, Fi
 • .
 • Mallorca
 • 1=BG Berlin (E:Huesca)
 • 1=BG Berlin
 • CH-Basel
 • 1=BG Berlin (GR:Thrakien)
 • .
 • D
 • .
 • Jug
 • 1=BG Berlin (D:Schl.-Holst.)
 • 8=BG München
 • Mallorca
 • Mallorca
 • .
 • Ries
 • Mallorca
 • .
 • Mallorca
 • .
 • Mallorca
 • Mallorca
 • .
 • Mallorca
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • .
 • D
 • %=Handelsware
 • CH-Basel
 • F.Homann (Hongkong BG)
 • CH-Basel
 • 1=BG Berlin (Togo)
 • .
 • .
 • CH-Basel
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 1=BG Berlin (E:Gran Canaria)
 • CH-Basel
 • CH-Basel
 • CH-Basel
 • .
 • Rhodos: Philerimos
 • GR
 • 1=BG Berlin (E:Teneriffa)
 • Mallorca
 • Mallorca
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • Mallorca
 • .
 • D
 • Mallorca
 • Mallorca
 • Mallorca