Familie:    Rhamnaceae

 • 1=BG Berlin, 6=BG Frankfurt/M.
 • .
 • CH-Basel
 • D, Fi
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • CH-Basel
 • Jug
 • Jug
 • .
 • .
 • Mallorca
 • .
 • D
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • .
 • Fi, D
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • 78=BG Freiburg/Breisgau
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 1=BG Berlin (Pak:NW-Front.)
 • 1=BG Berlin