Familie:    Haloragaceae

  • 78=BG Freiburg/Breisgau
  • 1=BG Berlin
  • .
  • 6=BG Frankfurt/M.
  • 1=BG Berlin (TR:Aydin)