Familie:    Eupteleaceae

  • 6=BG Frankfurt/M.
  • 1=BG Berlin, 6=BG Frankfurt/M.
  • 78=BG Freiburg/Breisgau