Familie:    Campanulaceae

 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin
 • .
 • CH-Basel (Russl.)
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • CH-Basel (Russl.)
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin (GR:Makedonien)
 • 1=BG Berlin (BG Basel)
 • CH-Basel
 • CH-Basel
 • 78=BG Freiburg/Breisgau
 • 1=BG Berlin
 • .
 • F.Homann (Wien)
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 78=BG Freiburg/Breisgau
 • Meran
 • S.Tirol
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 1=BG Berlin, 8=BG München, 6=BG Frankfurt/M.
 • GR:Nauplia
 • CH-Basel
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 1=BG Berlin
 • .
 • Mallorca
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • %=Handelsware
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 6=BG Frankfurt/M., 78=BG Freiburg/Breisgau
 • CH-Basel
 • CH-Basel
 • 78=BG Freiburg/Breisgau
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 78=BG Freiburg/Breisgau
 • 1=BG Berlin (GR:O.Thess.)
 • Jug:Hvar;Jelsa
 • CH-Basel (Portugal)
 • 1=BG Berlin
 • .
 • %=Handelsware
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin
 • .
 • D
 • .
 • D
 • CH-Basel
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 78=BG Freiburg/Breisgau
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 1=BG Berlin (GR:W.Thess.)
 • .
 • 1=BG Berlin, D
 • .
 • 1=BG Berlin, D
 • 78=BG Freiburg/Breisgau
 • .
 • 1=BG Berlin, D
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 78=BG Freiburg/Breisgau
 • CH-Basel (Tuerkei)
 • 1=BG Berlin
 • CH-Basel
 • 1=BG Berlin (GR:Karditsa)
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • Jug
 • 1=BG Berlin (GR:O.Thess.)
 • 1=BG Berlin
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • .
 • D
 • 1=BG Berlin (GR:O.Thess.)
 • CH-Basel
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 1=BG Berlin
 • .
 • .
 • 1=BG Berlin
 • F.Homann (BG Taschkent)
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • CH-Basel
 • 1=BG Berlin
 • CH-Basel
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin
 • CH-Basel
 • CH-Basel (Gr.)
 • 1=BG Berlin
 • CH-Basel
 • .
 • D
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin (E-Avila)
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • .
 • Mallorca:Petra
 • .
 • 1=BG Berlin
 • .
 • D
 • 1=BG Berlin, 6=BG Frankfurt/M.
 • CH-Basel
 • %=Handelsware
 • .
 • 1=BG Berlin
 • CH-Basel
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin
 • CH-Basel
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • CH-Basel (Israel)
 • 1=BG Berlin
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • Meran
 • S.Tirol
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • 1=BG Berlin
 • .
 • S.Tirol
 • .
 • D
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin
 • .
 • CH-Basel
 • .
 • D
 • F.Homann (Klagenf)
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin
 • .
 • 1=BG Berlin
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • .
 • CH-Basel
 • 1=BG Berlin
 • 1=BG Berlin
 • 6=BG Frankfurt/M.
 • .
 • 8=BG München
 • 1=BG Berlin